حالات و صفات زشت مردم آخرالزمان

اصبغ بن نباته گوید: امیرالمومنین فرمود: زمانی بر مردم می آید که عمل زشت برتری (کامل ) پیدا کند وخودسازی نموده جلوه گری نماید .پرده از روی محرمات برداشته شود،زنا آشکارمی گردد ومال یتیمان را حلال دانسته می خورند. کم فروشی نمایندوشراب رابه جای آب انگورحلال دانندورشوه را به عنوان هدیه حلال شمرند.خیانت درامانت را جایز می دانند، مردها شبیه به زنها وزنها شبیه به مردها شوند.(درلباس همجنس گرائی ، با اینکه پیامبرخدا(ع)لعنت نمودمردانی که شبیه زنها وزنانی که شبیه مردها شوند). به حدود واحکام نماز اعتنا نمی کنند ،درآن زمان برای غیرخدا (سیاحت ،تجارت ، ریا ، سیاست وغیره حج کنند. درآن زمان گاهی ماه شب اول آنقدربزرگ (دیده) شود که به نظر دو شب آید وگاهی درشب اول دیده نشود ، سپس چون ماه دیده نشود روز اول ماه رمضان را روزه نگیرند و روزعید فطررا روزه بگیرند. درآن زمان مراقب باشید ، مراقب باشید ، مبادا خداوند ناگهان انتقام گیرد، همانا در پس آن زمان مرگ سریع وعجیبی خواهدبود به گونه ای که مرد هنگام صبح سالم است وشب به خاک سپرده می شود ، شب زنده است وصبح مرده. درآن زمان پیش از آنکه به بیماری مرگ مبتلاشوند واجب است وصیت خود را بکنند ونماز را دراول وقت به جا آورند مبادا تا آخروقت اجل مهلت ندهد . هرکدام از شما که آن زمان را درک کند شب نخوابد مگر با طهارت (وضو)واگر بتواند درتمام احوال با طهارت باشد انجام دهد زیرا نمی داند ملک الموت چه وقت به سراغ او می آید . من شما را ترساندم اگر بترسید وفهماندم اگر بفهمید وپند دادم اگر پند بگیرید ، درنهان وآشکار از خدا بترسید و(سعی کنید) مسلمان بمیرید چه هرکس غیراز اسلام دینی قبول کند از او پذیرفته نخواهد شد ودرآخرت از زیانکاران است . بحار، ج ۹۶ منبع :پیشگوئیهای امیرالمومنین ، سید محمد نجفی یزدی

One Response to حالات و صفات زشت مردم آخرالزمان

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Current day month ye@r *