تبریک میلاد امام رضا(ع)

در باغ ولایت گل خوشبوست رضا / سروچمن گلشن مینوست رضا نومید مشو زدرگه احسانش / زیرا به جهان ضامن اهوست رضا میلاد هشتمن نور ولایت، تبریک و تهنیت

yiuoipo[jih

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Current day month ye@r *