آئین نامه برگزاری مسابقات و داوری دفاع شخصی در بخش کاتا DUO

بخش۱ روش کاتا

بخش ۲ ترکیب

بخش ۳ جایگاه مبارزین و برگزار کنندگان

بخش ۴ پوشش پیکارکنندگان

بخش ۵ وضعیت ظاهری

بخش ۶ لباس رسمی داوران و برگزارکنندگان

بخش ۷ وضعیت در آغاز و پایان مسابقه

بخش ۸ گروه های حمله

بخش ۹ روش مسابقه

بخش ۱۰ هیئت داوران

بخش ۱۱ معیارهای داوری

بخش ۱۲ ضابطه های داوری

بخش ۱۳ روش اعلام برنده

بخش ۱۴ انصراف و حضور نیافتن

بخش ۱۵ آسیب دیدگی بیماری یا حادثه

بخش ۱۶ مدت زمان مسابقه

بخش ۱۷ گروه های سنی و رده های کمربند

بخش ۱۸ شرایطی که قوانین یاد شده آنها را پوشش ندهند

مقدمه:

مسابقات دفاع شخصی در سطح بین المللی در دو نوع رقابتهای متفاوت که شامل سیستم کاتا و سیستم مبارزات آزاد می باشد برگزار می گردد. سیستم کاتا شامل مقرراتی است که توسط دو نفر از یک تیم حرکات و تکنیکهای دفاع شخصی را در مقابل یک سری از حملات از پیش تعیین شده نشان می دهند. سیستم کاتا شامل رقابتها در سطح آقایان و خانمها می باشد و داورها از نظر سرعت مهارت و کنترل و روح واقعی کار قضاوت می کنند و برای همین فرم و هدف رقابت نیازمند اجرای جذاب ترین تکنیکها و همزمانی آنها برای ارتقاء کیفیت کار مسابقه دهندگان می باشد. این جزوه به منظور هماهنگی هر چه بهتر داوران عزیز در امر هر چه بهتر شدن قضاوتها تهیه و تنظیم گردیده است.

بخش ۱: روش کاتا

هدف از روش کاتا، دفاع کردن یک فرد در برابر تعدادی از حمله های از پیش تعیین شده از سوی مبارزه گر همان تیم است. در این مسابقات، دفاع به طور کامل در اختیار مدافع می باشد.

بخش ۲: ترکیب

هر دو حریف بدون محدودیت از نظر وزن –سن و رتبه انتخاب می شوند. این امکان وجود دارد که در هر زمانی ترکیب جای (توری) و (اوکی) عوض شود. هر دو حریف مسئولیت یکدیگر را به عهده دارند. حریفان می توانند از دو مرد دو زن و یا یک مرد و یک زن تشکیل شوند.

بخش ۳: جایگاه مبارزین و برگزارکنندگان

برگزارکنندگان مسابقه بایستی این وسایل را فراهم کنند:

زمان سنج- کمربند قرمز و آبی (هر کدام ۲ عدد)- چاقویی از جنس چوب نرم یا کائوچو- چوبی نرم به بلندای ۵۰ سانتیمتر- پرچم هایی به رنگ قرمز و آبی (هر یک از داوران نیاز به یک پرچم قرمز و یک پرچم آبی دارند)- مچ بند به رنگهای قرمز و آبی- وسیله ای برای ثبت امتیازات- کمکهای اولیه- جایگاهی برای مسئولین برگزاری –پزشک مسابقات- کمیته فنی و منشی برگزاری- علامت پایان وقت (وسیله ای قابل شنود مانند: سوت، زنگ و … برای اعلام پایان وقت مسابقه).

بخش۴: پوشش پیکارگران

شرکت کنندگان می بایستی از لباسهای مناسب با شرایط مشروحه ذیل استفاده کنند:

– زنان پیکارگر، زیر پیراهن یک تی شرت سفید ساده بپوشند که البته مردان اجازه پوشیدن زیر پیراهن را ندارند.

– در مسابقات کاتا، شرکت کنندگان فقط مجاز به بستن کمربند قرمز و آبی می باشند و از بستن کمربند خود بایستی خودداری کنند.

بخش ۵: وضعیت ظاهری

بخش ۶: لباس رسمی داوران و برگزارکنندگان

پوشش مورد نیاز داوران و برگزارکنندگان عبارتند از:

بخش ۷: وضعیت در آغاز و پایان مسابقه

بخش ۸: گروه های حمله ها

حمله ها می توانند به صورت زیر دسته بندی شوند:

وضعیت پاها به طور کامل در اختیار مسابقه دهندگان است.

این امکان وجود دارد که به حریفی اجازه داده شود برای از میان بردن تعادل حریف یا زیبایی تکنیک، شوکی به حریف وارد کند.

بخش ۹: روش مسابقه

بخش ۱۰: هیئت داوران

هیئت داوران متشکل از پنج داور دارای شرایط و از تیمهای گوناگون هستند. هیئت داوران نظر خود را بر پایه دستور داور وسط و بردن پرچم مورد نظر به بالای سر نشان می دهند و این پرچم با دستور داور وسط پایین آورده می شود. داور وسط می بایستی در درون منطقه خطر بایستد و مسئولیت اداره مسابقه را بر عهده دارد.

داور وسط با هماهنگی که با وقت نگه دار انجام می دهد، فرمان هاجیمه را صادر و پس از اتمام وقت، فرمان ماته را صادر می کند.

بخش ۱۱: معیارهای داوری

داوری هیئت داوران بر پایه های موارد ذیل در نظر گرفته می شود:

امتیاز کلی، اهمیت بیشتری به حمله و نخستین بخش از دفاع دارد.

بخش ۱۲: ضابطه های داوری

حمله و دفاع باید از این ضابطه ها پیروی کند:

بخش ۱۳: روش اعلام برنده

پس از اعلام رای داور وسط و داوران کنار هر کدام از شرکت کنندگان که سه رای از مجموع پنج رای را کسب کرده باشند با اعلام داور وسط برنده شناخته می شوند.

بخش ۱۴: انصراف و حضور نیافتن

بخش ۱۵: آسیب دیدگی بیماری یا حادثه

بخش ۱۶: مدت زمان مسابقات

بخش ۱۷: گروه های سنی و رده های کمربند

گروه های سنی شامل:

درجه کمربند شامل:

زرد تا سبز (کیو ۹ تا کیو ۶)

بنفش تا مشکی (کیو ۵ به بالا)

نکته: شرکت کننده می تواند فقط در یک رده سنی بالاتر شرکت کند و هر تیم فقط یک شرکت کننده از رده سنی پایین تر می تواند داشته باشد.

بخش ۱۸: شرایطی که قوانین یاد شده آنها را پوشش ندهند

هنگامی که شرایطی به وجود آید که با قانونهای یاد شده همخوانی نداشته باشد هیئت داوران می توانند با
تصمیم­گیری و موافقت یکدیگر اعلام رای نمایند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Current day month ye@r *